Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

BT6 - ตามรอยอาจาร์ยเปาโลสู่อาณาจักรโรมัน ประเทศอิตาลี 8 วัน

ตามรอยอาจารย์เปาโลสู่
อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์.......ประเทศอิตาลี 8 วัน

บริษัท เบธเอลทัวร์ ขอเสนอโปรแกรม “ ตามรอยประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล สู่อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ( ประเทศอิตาลี) เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับสมาชิกที่รักการทัศนศึกษากึ่งเรียนรู้พระคัมภีร์ ในเส้นทาง ประเทศอิตาลี ( อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์) เราจะเข้าใจพระธรรมกิจการ การประกาศของอัครทูตเปาโล มิชชั่นนารีคนแรกผู้นำข่าวประเสริฐสู่คนต่างชาติ เริ่มต้นที่เยรูซาเล็มไปถึงกรุงโรม ผ่านยุคสมัยต่าง ๆ จนต่อมากรุงเโรมกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาจักร และถูกเรียกขานกันในชื่อ “ อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ” มีรัฐวาติกันเป็นฐานทัพ โดยมีองค์สันตปาปาเป็นประมุขทางศาสนจักร มีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์ ท่านจะมีความเข้าใจที่มาของนิกายคาธอริกและโปแตสเทนส์ ชมเมืองและสถานที่ต่าง ๆ ในอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน อาทิเช่น กรุงโรม วาติกัน โบสถ์เซ็นปีเตอร์ หอเอนเมืองปิซา จตุรัสไมเคิบแองจาโลในเมืองฟลอเร้นซ์ เมืองเวนิส ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ตำนานรักอมตะก้องโลกโรมิโอกับจูเลียตที่เมืองเวโรน่า และจตุรัสเดอ ดูโอโม ที่มีรูปปั้นนอกตัวอาคาร 2,200 รูปใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 427 ปีในเมืองมิลาน
วันแรก กรุงเทพ ฯ – กรุงโรม
17.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์คิว( Q ) สายการบินกาต้าร์ Qatar Airways เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
20.30 น. เดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR611 เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเที่ยวบิน แอร์บัส 330 มีจอภาพยนต์ส่วนตัวทุกที่นั่ง พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบินตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินทาง ชั่วโมงถึงเมืองโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่องสู่กรุงโรมด้วยเที่ยวบิน QR081 เดินทาง 3.45 ชั่วโมง
วันที่สอง กรุงโรม – วาติกัน – โบสถ์เซ็นปีเตอร์
06.45 น. ถึงสนามบิน ลิโอนาโดดาวินชี กรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชมกรุง โรมที่ยิ่งใหญ่กว่า 2,000 ปี เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต่ปี พ.ศ 1870 และอดีตอาณา จักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่ านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน ชมพิพิธภัณฑ์และ Sistine Chapel
เที่ยง

รับประทานอาหาร

นำท่านชมความงามของมหาวิหารเซ็นปีเตอร์ มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ชมความงาม ของงานศิลปะฝีมือศิลปินอัจฉริยะไมเคิลแองจาโล รูปแกะสลัก ปิเอต้า ประติมากรรมหินอ่อน แกะสลักรูปนางมารีอุ้มพระเยซูคริสต์จากไม้กางเขน ชมเสาโค้งรูปวงกลมบริเวณลานด้านนอก ซึ่งสามารถมองเป็นเส้นตรงได้อย่างน่าอัศจรรย์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal Santina Rome
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่สาม โรม – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - โรมันฟอรัม
เช้า อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

ท่านเดินทางสู่ โคลอสเซี่ยม หรือโรงละครครึ่งวงกลมฟลาเวียน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 80 โดยจักรพรรดิ์เวสปาเชี่ยน แห่งราชวงศ์ฟลาเวียน เป็นสถานที่สร้างเพื่อใช้ในการประลองยุทธ์ที่โหดเหี้ยม ระหว่างคนกับสัตว์ อาทิเช่น สิงโต เสือ นำท่านชมประตูชัยคอนแสตนติน ที่ซุ้มประตูที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ต่อพวกแม็กเซ็นเทียส ชม โรมันฟอรัม เมืองเก่าในอดีตสมัยจักรพรรดิ์ทราจัน ซีซาร์เรืองอำนาจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ สร้างแบบสิลปแบบบาร๊อกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกรุงโรม สร้างใน ปีค.ศ 1762 มีนักท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าถ้าดยนเหรียญลงในบ่อน้ำแห่งนี้จะได้กลับมาใหม่ ชมบันไดสเปน บันไดที่ได้ชื่อมาจากสถานทูตสเปนที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ อิสระตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง เครื่องหนังชั้นเยี่ยม เสื้อผ้า และอย่าลืมลองไอศครีมที่ขึ้นชื่อของอิตาลี
เย็น รับประทานอาหารเย็น นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม RoyalSantinaRome
วันที่สี่ โรม – หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก


นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ระยะทาง 375 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงเขา มอนแต พิซาโน ที่มีแม่น้ำ อาโนล์ไหลผ่านเข้าสู่หอเอนเมืองปีซ่า ซึ่งสร้างโดยโบนานโนปิซาโน
เที่ยง อาหารเที่ยงภัตตาคารจีน

นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่นสู่ บริเวณ Piazza Duomo ที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า เป็นหอคอยศิลปโรมาเนกส์ สูง 8 ชั้น ชั้นบนเป็นหอ ระฆังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เมื่อกาลิเลโอ ทำการทดลองเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการทิ้งวัตถุสอง สิ่งต่างขนาด แต่มีน้ำหนักเท่ากันลงจากหอ ปรากฎว่าวัตถุทั้งสองถึงพื้นพร้อมกัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ ระยะทาง 99 กิโลเมตร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Art HotelMiro Florence จากนั้นเดินชมเมือง เมืองฟลอเรนซ์ถือเป็นเมืองต้นตำรับศิลปะเรเนซองส์ บ้านเกิดของ ศิลปินระดับโลก ได้แก่ ลีโอนาโดดาวินชี่และไมเคิล แองเจโล เป็นนครโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมั่งคั่งกว่ากรุงโรม
เย็น รับประทานอาหารค่ำ นำเข้าสู่โรงแรม Art Hotel MiroFlorence
วันที่ห้า ฟลอเรนซ์ - เวนิส
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม

ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองฟลอเรนซ์ ริมแม่น้ำอาร์โนบนจตุรัสไมเคิล แองเจโลมรามาสยจะ ประทับใจกับตัวเมืองที่ยังรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ชมโบสถ์ Duomo Cathedral
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ระยะทาง 245 กิโลเมตรราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองท่า อุตสาหกรรม เหล็กกล้าและปฏิมากรรมการ เป่าแก้วมูราโน่ ที่ลือชื่อ เมืองที่เต็มไปด้วยคูคลอง และใช้เรือเป็น พาหนะและเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดของอิตาลี
เย็น รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PlazaVeniceMestre
วันที่หก เวนิส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านล่องเรือข้ามสู่ เกาะเวนิส เมืองที่โรแมนติกและสวยที่สุดในอิตาลี ผ่านชม พระราชวังดอจ์ด oges Palace ) พระราชวังเก่าแก่ของเวนิสที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังที่มีเอกลักาษ์แตกต่าง จากพระราชวังแห่งอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่อาศัยและว่าราชการของผู้ครองเมือง ให้ท่าน ได้เก็บภาพวิถีชีวิตและบรรยากาศที่ จตุรัสเซนต์มาร์ค (San Marco) จตุรัสที่ใหย๋ที่สุดบนเกาะเวนิส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้น นำท่านชมโรงงานเป่าแก้วอันเลื่องชื่อซึ่งเป็นแก้วเป่าที่สืบทอดกรรมวิธีในการทำมานาน กว่า 1000 ปี ท่านจะทิ่งกับความสามารถของช่างผู้ชำนาญงานที่จะสาธิตการเป่าแก้วทรงต่างๆ ให้ ท่านได้ชม และเลือกซื้อสินค้าแก้วมูราโนไว้เป็นที่ระลึกอาทิ แจกันชุดกาแฟโคมไฟที่แสนงดงาม ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น นำเข้าสู่ที่พัก Plaza Venice-Mestre
วันที่เจ็ด เวนีส – เวโรน่า- มิลาน- กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า ระยะทาง 112 กิโลเมตร เมืองเวโรน่า เป็นเมืองแห่งตำนานรักอมตะ ก้องโลกดรมิโอ กับจูเลียต ชมอาคารและช่องหน้าต่างที่ตำนานได้กล่าวถึงว่า จูเลียตได้ยืนทอดสายตา มองคนรักโรมิโอซึ่งยืนอยู่ ณ ลานด้านล่าง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันสงบสุขของชาวเวโรน่าใน ปัจจุบัน
เที่ยง รับประทานอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ระยะทาง 160 กิโลเมตร เมืองที่มีสีสันที่สุดในแคว้นลอมบาดีศูนย์กลาง แฟชั่นการพาณิชย์การธุรกิจการธนาคารที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอลป์ เมืองนี้เป็นเมืองเดียวในประเทศอิตาลีที่ มีตึกสูงทันสมัย นำท่านชมวิหารดูโอโมโบสถ์ซานตามาเรียแมกจิโอเร่ที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามด้วยศิลป กอธิคตอนปลาย คล้ายลักษณะของปราสาทในเทพนิยายสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง แล้วนำท่านผ่าน ชมโรงละครสาสกาล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและแฟชั่นยี่ห้อดังๆ ของขายที่ระลึกในโดมอาเขตวิคโทริเมานูเอล ในอาณาเขตนี้นอกจากจะมีสินค้ายี่ห้อดัง ๆ แล้วยังมี ร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์วอล์คคาเฟ้ สามารถที่จะนั่งจิบคาปูชิโนหรือเอสเปรสโซ่ นั่งดูหนุ่มสาวที่ แต่งกายด้วย เสื้อผ้าทันสมัยนั่งสนทนากันที่ร้านกาแฟ
เย็น รับประทานอาหารเย็น
20.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมิลาน
22.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์เที่ยวบินที่ QR034
วันที่แปด กรุงเทพ ฯ
05.20 น. กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เปลี่ยนเที่ยวบิน QR610
08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงโดฮา สู่กรุงเทพ ฯ
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

จำนวน 20 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ -------- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม ------- บาท
ค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับสี่ และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน และภาษีสนามบิน
 • ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล และประเทศจอร์แดน (วิซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
เงื่อนไขในการบริการ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย
โดยบริษัทจะดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เดินทางและมาตรฐานในด้านการบริการไว้


หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ( ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน
เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
65,292 unique visits