Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

BT5 - ท่องโลกอารยธรรม 3 ประเทศ อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน

ท่องโลกอารยธรรมโบราณ สามประเทศ.......
ประเทศอียิปต์ จอร์แดน และอิสราเอล 13 วัน

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา ” ท่องโลกอารยธรรมโบราณ สามประเทศ ” คือประเทศอียิปต์ จอร์แดนและอิสราเอล เดินทางด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับทั้งสาระและความรู้จากการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ ในพระคัมภีร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความล้ำลึกของพระวจนะพระเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้า อีกทั้งเป็นการเติมเต็มชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกอย่างสมบูรณ์ โดยมี
ศจ. ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์ เป็นผู้สอนและนำบรรยายคู่กับไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวทั่วไป แต่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับวันหยุดและเงินสะสมที่มีค่าของท่านอย่างยิ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง ท่านจะพบว่าท่านมีความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น การอ่านพระคัมภีร์มีรสชาติมากขึ้น ส่งผลอย่างมากมายกับการดำเนินชีวิตและจิตวิญญาณของท่าน แต่มีสิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงในการร่วมเดินทางในครั้งนี้คือ
  • ท่านควรมีความสนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
  • ท่านควรมีความคาดหมายที่จะเข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้าที่มีต่อดินแดนทั้งสามประเทศนี้เพื่อท่านจะหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อข่าวสาร ที่มักเกินความเป็นจริง

สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสในการเดินทาง

- กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ ชมหลักฐานการอพยพของชนชาติฮีบรูในพิพิธภัณฑ์ไคโร, หมู่ปิรามิดและสฟิงค์, โบสถ์คอบติกที่หลบภัยหลังพระเยซูประสูติที่เบธเลเฮม, ตามรอยพระธรรมอพยพ น้ำขมที่มาราห์ ต้นอินทผลัมที่ เอลิม ภูเขาซีนาย หาดนูไวย์บา-ทะเลแดง
- เมืองเพตร้า
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ภูมิปัญญาของชาวนาบาเทียน, บัพติศมาของยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออก, แผนที่โบราณที่เมืองมาดาบา, ภูเขาเนโบ ที่พระเจ้าอนุญาติให้โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอันและถูกรับไป
- เมืองเยรีโค เมืองแรกที่พระเจ้าให้โยชูวานำชนชาติอิสราเอลยึดครองในแผ่นดินคานาอัน ภูเขาโมริยาห์ที่อับราฮัมถวายอิสอัค พระมหาวิหารของกษัตริย์โซโลมอน สุสานกษัตริย์ดาวิด ทะเลสาบกาลิลี ที่พระเยซูทำพันธกิจในประกาศ สั่งสอน เทศนา ทำการอัศจรรย์ตลอดสามปี ตามรอยพระเยซูสู่โกลโกธา ในกรุงเยรูซาเล็ม และสถานที่อื่น ๆ
วันแรก กรุงเทพฯ – ไคโร
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์คิว( W ) สายการบิน อียิปต์แอร์ (EgyptAir) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง ไคโร – สฟิงค์ – โรงงานกระดาษปาปิรุส -โบสถ์ คอบติก
00.45 น. เดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS959 เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมบริการ อาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบินตลอดเส้นทาง (ใช้เวลาเดินทาง 9.15 ชั่วโมง)
05.00 น. ถึงสนามบิน กรุงไคโร ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ท่านสามารถแลกเงินอียิปต์ปอนด์ ได้ที่สนามบิน ก่อนที่จะเข้าด่าน ต.ม ประเทศอียิปต์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง นำเดินทางสู่ภัตตาคาร แวะรับประทานอาหารเช้า ล้างหน้าแปรงฟันให้สดชื่น หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อียิปต์ส ร้างขึ้นในปี 1835 เพื่อเก็บวัตถุโบราณก่อนประวัติศาสตร์ ถึงยุคกรีก-โรมัน เรืองอำนาจ กว่า 120,000 ชิ้น ชมมัมมี่และของใช้ฟาโรห์แต่ละยุค ชมศิลาที่จารึกข้อมูล เกี่ยวกับชาวฮีบรู ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นเดียวในประเทศอียิปต์ที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงเรื่องราวของโมเสสได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ สฟิงค์และหมู่ปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์คือฟาโรห์คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส และนำชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ ส่วนลำตัวเป็นสิงโต ใช้ก้อนหิน ประมาณ 250,000 ก้อนหนักประมาณ 3-10 ตัน พื้นที่รอบฐานทั้งหมด 13 เอเคอร์( 35 (เชิญหาประสบการณ์การขี่อูฐกลางทะเลทราย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก) จากนั้นนำท่านชมการทำ กระดาษปาปิรุส ซึ่งอยู่คู่กับดินแดนอัยคุปต์และเป็นแหล่งแห่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์ตลอดมา นำท่านเดินทางเข้าเขตไคโรเก่า สู่โบสถ์ Hanging Church (al Muallaqa) ที่เชื่อว่าเป็น โบสถ์ คอปติก ที่โยเซฟและนางมารีนำพระกุมารจากเมืองเบธเลเฮ็ม มาหลบอยู่จนกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ (มธ 2.14-15 และใน พระคัมภีร์เดิม ฮชย 11.1 เราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์) ปัจจุบัน มีโบสถ์ Church of Saint Sergius (Abu Sarga ) สร้างครอบอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Grand Pyramids (หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับสี่ดาว)
เย็น รับประทานอาหารเย็นในโรงแรมที่พัก
วันที่สาม มาราห์ - เอลิม - - ภูเขาซีนาย
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางออกจากอียิปต์ ข้ามทะเลแดง สู่ภูเขาซีนาย ระยะทาง 6 ชั่วโมง เป็นเส้นทางที่ต้อง เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร ท่านจะเข้าใจพระธรรมอพยพ แจ่มชัดขึ้น และเข้าใจโมเสส ผู้นำชนชาติ อิสราเอลเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารมากขึ้น นำท่านเดินทางถึง มาราห์ ที่ประชากรอิสราเอล บ่นว่าโมเสส เพราะไม่มีน้ำดื่ม แต่เมื่อพบน้ำ ก็ดื่มไม่ได้เพราะน้ำที่นั่นมีรสขม จนพระเจ้าต้องสั่งให้โมเสส โยนไม้ท่อนหนึ่งลงไปในน้ำ น้ำก็หายขม ที่นี่พระเจ้าได้วางกฎหมายและบทบัญญัติ และสำแดงพระนาม พระองค์ว่า เป็น “ พระยาห์เวห์ ผู้บำบัดรักษาเจ้า ” อพยพ 15.22-26
กลางวัน รับประทานอาหารพื้นเมือง
เดินทางต่อไปยัง เอลิม ซึ่งมีน้ำพุสิบสองแห่งและต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น ปัจจุบันจะมีชาวพื้นเมืองนำ ลูกปัด หินสีมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา นำท่านเดินทางต่อไปยังถิ่นทุรกันดารสีน จนถึง ภูเขาซีนาย ถ้าเวลาอำนวย นำท่านชมโบสถ์ เซ็นต์ แคทเธอลีน ซึ่งทีต้นไม้ที่เป็นชนิดเดียวกับพุ้มไม้ ติดไฟ ที่พระคัมภีร์เอ่ยถึง และบ่อน้ำที่ยังใช้อยู่จนปัจจุบัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sino Plaza หรือเทียบเท่า
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันที่สี่ ภูเขาซีนาย - ท่าเรือหาดนูไวย์บา – ด่านอาคาบา - เพตร้า
00.30 น. ปลุกสำหรับสมาชิกที่จะขึ้นภูเขาซีนาย (สำหรับท่านที่เดินไม่ถนัด สามารถรออยู่ที่โรงแรม ไกด์จะแจ้ง โปรแกรมสำหรับท่านที่ไม่ได้ขึ้นภูเขาซีนาย)
01.00 น. พบกันที่ ล๊อบบี้โรงแรม ดื่มชา กาแฟ
01.30 น. นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์แคทเธอรีน นำขี่อูฐสู่เชิงเขาซีนาย ใช้เวลาเดินทางบนหลังอูฐประมาณ 2.00 ชั่วโมง ท่านจะเพลิดเพลินกับดาวนับพัน ๆ ดวง บนท้องฟ้า ซึ่งดูเหมือนอยู่ใกล้มาก อูฐจะนำ ท่านไปส่งที่เชิงเขาซีนาย กรุณารอกันในร้านกาแฟพื้นเมืองตามแต่ไกด์ชาวเบดูอินจะนัดพบ จนทุกท่าน มาถึงพร้อมกัน จากนั้นนำท่านเดินเท้าขึ้น ยอดเขาซีนาย (ชื่ออาหรับ Jebel Musa แปลว่าภูเขาของ โมเสส)ความสูง 7,500 ฟุตหรือ 2,270 เมตร เป็นภูเขาที่โมเสสได้ขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการและ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากพระเจ้า (ทางเดินเป็น ทางชัน บางช่วงทำเป็นขั้น ๆ ตลอดเส้นทางประมาณ 3,000 ขั้น สู่ยอดเขา) ถึงยอดเขา เชิญทุกท่านใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยว หรือร่วมกันสรรเสริญ นมัสการพระเจ้ากับพี่น้องจากทุกชาติทุกภาษา ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เฉิดฉายจับขอบฟ้ายามเช้า นำท่านเดินเท้ากลับสู่เชิงเขา ถึงโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนเพื่อขึ้นรถกลับที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
เช็คเอาท์จากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หาดนูไวย์บา ทะเลแดง เชื่อว่าเป็นจุดที่โมเสสนำชนชาติ อิสราเอลหนีกองทัพฟาโรห์ ข้ามทะเลแดง มีนักโบราณคดีมาสำรวจบริเวณนี้และพบซากรถรบ อาวุธ จมอยู่ใต้ทะเลแดงในบริเวณนี้ เป็นหลักฐานพิสูจน์เรื่องราวการช่วยกู้ชาวยิวของพระเจ้าได้อย่างน่า อัศจรรย์
เที่ยง รับประทานอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ด่านอาคาบา ประเทศจอร์แดน โดยเรือเฟอรรี่ท่องเที่ยว สู่ ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีตรวจ คนเข้าเมือง นำท่านเปลี่ยนรถบัสของจอร์แดน เดินทางสู่ เมืองเพตร้า นำท่านเดินทางสู่ เพตร้า ( Petra ) คริสต์ศาสนศาสตร์บางทฤษฎีเชื่อว่าเมืองโบสราห์จะถูกใช้เป็นที่หลบภัยสุดท้ายของชาวยิวใน สงครามอามาเกดโดน (ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเวปไซด์ www.tribulation.com ) ปัจจุบัน รู้จักกันในชื่อ นครเพตร้า (Petra ) หรือ นครศิลาทรายสีชมพู ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี 1985
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Panorama หรือเทียบเท่า
เย็น อาหารเย็นในโรงแรม
วันที่ห้า เพตร้า – แม่น้ำจอร์แดน บัพติศมาของยอห์น - ภูเขาเนโบ
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านสู่เมือง เพตร้า เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อนสีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง พระราชวัง โรง ละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวงล้อมของขุนเขาเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่านาบาเทียน (Nabateans) ซึ่งเป็นชนเผ่าอาหรับโบราณ ได้สร้างเมืองนี้ให้เจริญรุ่งเรืองในอดีตจากการเก็บค่าผ่าน ทางจากกองคาราวานต่าง ๆ ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ นำท่านขี่ม้าจากปากทาง ถึงเส้นทาง ซิค (SIQ) ประมาณ 800 เมตร (ราคาขี่ม้ารวมในบัตรผ่านประตูแล้ว แต่กรุณาเตรียมค่าทิปให้คนจูงม้า ไป-กลับ 3 เหรียญยูเอสดอลลาร์ เป็นอาหารม้า ต้องจำหมายเลขคนจูงม้าเพื่อกลับมาขึ้นมาตัวเดิม ถ้าขี่ม้าคู่กับ ใครต้องกลับกับคนเดิม นำท่านสัมผัสบรรยากาศระหว่างเส้นทางในซิค (SIQ) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการที่แผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดการแยกตัวของเปลือกโลก นำท่านเดินชมทัศนียภาพ ทั้ง สองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น สีเทา ชมพู เหลือง น้ำเงิน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (El Khazneh) ซึ่งถูกค้นพบและนำมาเผยแพร่สู่สายตาโลกในรูปแบบภาพวาดโดยนักวาดรูปชาว สวิสในปี ค.ศ 1812 ต่อมาตัววิหารถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์อมตะเรื่องอินเดียน่าโจนส์ ภาค 3 ชุด ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ( Indiana Jones and the Last Crusade) ดื่มด่ำกับสติปัญญาของชาวนาบาเทียน ชมความผสมผสานของศิลปะของกรีก โรมัน และพื้นเมือง ซึ่งถูกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของผู้ ครอบครองอย่างน่าอัศจรรย์ ชมวิหาร ต่าง ๆ ที่แกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สัดส่วนเป็น อาคาร 2 ชั้น ประดับด้วยเสาแบบ คอรินเทียนส์ และ รูปคน เชื่อว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห์ ท่านสามารถอุดหนุนสินค้าจากชาวพื้นเมือง หรือเลือกนั่งจิบกาแฟชาวอาหรับพักเหนื่อยได้ตาม อัธยาศัย หรือลองขี่อูฐ ขี่ลาของชาวพื้นเมืองที่นำมาบริการนักท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย กรุณาต่อรอง ราคากันก่อนใช้บริการนะคะ)
เที่ยง รับประทานอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านสู่แม่น้ำจอร์แดน ชมสถานที่ที่ยอห์นบัพติศมาพระเยซูคริสต์ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองมาดาบา Madaba ผ่านเส้นทางทะเลทราย ตั้งอยู่ตอนเหนือของเมือง เพตร้า 32 กิโลจากกรุงอัมมานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็น ศูนย์กลางการทำโมเสก ชมเมือง โบสถ์ วิหาร ที่ตกแต่งด้วยโมเสก เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ชาวเมืองค้าขาย และมีอัธยาศัยดี นำท่านชมโบสถ์เซ็นต์ จอร์จ (Saint George) เพื่อชมศิลปะงานโมเสกชิ้นที่สำคัญ และมีคุณค่ามากของประวัติศาสตร์ของโลกคือ สร้างโดยจักรพรรดิ์จัสตินเนียน ระหว่างค.ศ 527-565 มีแผ่นโมเสกขนาดใหญ่บนพื้นของโบสถ์ แสดงภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ ( Holy Land ) ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ถึง 180 แห่ง ครอบคลุม ตั้งแต่พื้นที่ของประเทศอียิปต์จนถึงแถบพื้นที่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น กรุงเยรูซาเล็ม ทะเลตาย แม่น้ำจอร์แดน เมืองเฮบโบรน เมืองเยรีโค ประเทศ อียิปต์ แม่น้ำไนล์ ตุรกี เลบานอน ใช้โมเสก ทั้งสิ้น 2.5 ล้านชิ้น นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Madaba Inn หรือเทียบเท่า
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันที่หก มาดาบา – ด่านอลันบีบริดจ์-เมืองเยรีโค- ถ้ำคุมราน - ทะเลตาย(ลอยตัวในน้ำ)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทาง ขึ้นเขาประมาณ 10 กิโลไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมาดาบาสู่ ยอดปิสกาห์ ภูเขาเนโบ ( Mount Nebo ) ยอดเขาสูง 3,300 ฟุต เชื่อว่าพระเจ้าได้นำโมเสสขึ้นมาดู แผ่นดินคานาอันบนยอดเขานี้ และเป็นที่ฝังศพของโมเสส Moses ( เฉลยธรรมบัญญัติ 34.1-6 ) ตัว โบสถ์สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ในศตวรรษที่ 4 ภายในโบสถ์มีภาพทำ ด้วยเศษกระเบื้องสีโมเสกแสดงวิถีชีวิตของชุมชน การทำไวน์ การล่าสัตว์ ด้านนอกโบสถ์มีสัญญา ลักษณ์ ไม้เท้าโมเสสที่มีงูพันอยู่บนปลายไม้ เล็งถึงลักษณะการไถ่บาปแก่มนุษย์ของพระเยซูคริสต์ ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นทะเลเดดซี ( Dead Sea ) หรือทะเลตาย และกรุงเยรูซาเล็ม ( Jerusalem ) อย่างชัดเจนได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านอลันบี บริดจ์ เพื่อข้ามสู่ เมืองเยรีโค เมืองแรกในแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้ามอบให้แก่ประชาชนชาวยิว โดยให้โยชูวาเป็น ผู้นำประชากรข้ามแม่น้ำจอร์แดนสู่แผ่นดินคานาอัน และให้ครอบครองเมืองนี้อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า “ ดูแน่ะ เรา ได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในเมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทแกล้ว ทหาร... ” กำแพงเมืองเยรีโคก็ถล่มลงเมื่อโยชูวาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสั่งให้ปุโรหิตเดินนำหน้าหีบพันธ สัญญานำประชากรเดินรอบกำแพงเมืองเยรีโค 7 วันและในวันสุดท้ายให้เป่าเขาแกะเมื่อเดินครบรอบ ที่เจ็ด กำแพงเมืองเยรีโคก็ถล่มลงมา ปัจจุบันจัดเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองหนึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ( Dead Sea ) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเลนี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถ ลอยตัวได้โดยไม่จมแม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น นำท่านสัมผัสกับการลอยตัวในทะเลตายและหมักโคลนทะเลตาย ที่ มีคุณสมบัติในการบำบัดโรคไขข้อ และโรคผิวหนัง หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ถ้ำคุมราน ( Qumran ) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดู อินได้พบคัมภีร์ชาวยิวโบราณ ( Dead Sea Scrolls) ในถ้ำเก่าแก่โดยบังเอิญ ชมวีดีทัศน์วิธีคัดลอก พระคัมภีร์ และรูปภาพและอุปกรณ์ของใช้โบราณที่ค้นพบในถ้ำ จากนั้นอิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากโคลน dead sea และของที่ระลึกอื่น ๆ ( ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17% ได้) นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Moriah Classic ( เดิมคือ Novotel)
เย็น รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
วันเจ็ด ถิ่นทุรกันดารเอนเกดี – เทลอาราด(ชุมชนยิวโบราณ) – เบธเชวา(น้ำพุเจ็ดบ่อ) หุบเขาเอลาห์ (ดาวิดพิชิตโกลิอัท) - กรุงเยรูซาเล็ม
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ถิ่นทุรกันดารเอนเกดี สถานที่ดาวิดหลบหนีการไล่ของกษัตริย์ซาอูลเข้าไปในถ้ำ กษัตริย์ซาอูลเข้าไปปลดทุกข์ในถ้ำโดยที่ไม่รู้ว่าดาวิดและพวกอยู่ข้างใน ดาวิดได้สำแดงความเชื่อฟังและ เคารพในสิทธิอำนาจของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งไว้ ยอมละโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูล เพียงแต่ตัด ชายฉลองพระองค์ เพื่อเตือนสติกษัตริย์ซาอูล จนกษัตริย์ซาอูลยอมรับว่าดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้ เป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างแน่นอน และอาณาจักรอิสราเอลจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นในมือของดาวิด และขอให้ ดาวิดทำสัญญาว่าจะไม่ฆ่าคนในครอบครัวของพระองค์หรือล้มล้างเชื้อสายของพระองค์ ( 1 ซมอ 23.1-22)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทลอาราด ที่ตั้งของชุมชนยิวโบราณที่เข้ามาบุกเบิกประเทศอิสราเอล ก่อนปี 1948 เดินทางสู่ เมืองเบธเชวา ที่ตั้งของบ่อน้ำพุเจ็ดบ่อที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์เดิม ชมระบบเก็บน้ำโบราณ ภูมิปัญญาของชาวยิวโบราณ จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาเอลาห์ ( Emek Ha Ella ) แนวรบที่กษัตริย์ ซาอูลและชาวอิสราเอล เผชิญหน้ากับชาวฟิลิสเตีย ที่ดาวิดปราบยักษ์โกลิอัทแม่ทัพของชาวฟิลิสเตียที่ร้อง ตะโกนท้าทายดูถูกชาวอิสราเอล จนดาวิดอาสาออกไปสู้รบในพระนามพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤิทธิ์พระเจ้าของ กองทัพอิสราเอลด้วยก้อนหินและลวดสลิง ( 1 ซมอ. 17) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Jerusalem of Gold หรือเทียบเท่า
เย็น รับประทานอาหารเย็นในโรงแรมที่พัก
วันแปด ภูเขามะกอกเทศ – สวนเกธเสมาเน – กำแพงร้องไห้ – ภูเขาซีโยน – ฯลฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ชม กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall) กำแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่หลังจากถูกโรมันทำลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาจะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาอธิษฐานร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้พระวิหารเดิมที่สุด นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขามะกอกเทศ (Mt. Of Olive ) ชม โบสถ์ข้าแต่พระบิดา (Peter Nostor Church) เป็นที่ที่พระเยซูทรงสอนให้สาวกรู้จักคำอธิษฐาน “ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย มัทธิว 6:9-13 ปัจจุบันมีคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 139 ภาษา ติดตามพนังโบสถ์ ท่านสามารถเห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมดจากยอดเขามะกอกเทศซึ่งงดงามสุดจะบรรยาย จากนั้นนำท่านเดินตามเส้นทางที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มใน วันปาล์มซันเดย์ ผ่าน โบสถ์หยดน้ำตา ที่พระเยซูร่ำไห้แก่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องถูกทำลาย ตลอดทางท่านจะเห็นสุสานของชาวยิว ที่เชื่อว่าเมื่อพระเมสสิยาห์เสด์จกลับมาครั้งที่สอง พวกเขาจะถูกรับขึ้นไปก่อน เดินเท้าต่อไปจนถึง สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเทศเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกเทศในสมัยพระเยซูคริสต์เจ้า ปัจจุบันมี โบสถ์นานาชาติ (Church Of All Nations) ภายในมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซีโยน สู่โบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสที่พระเยซูถูกจับจากสวนเกทเสมนีมาไต่สวนที่นี่ และเป็นสถานที่ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง มีทางเดินเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่พระเยซูถูกคุมตัวมาบนเส้นทางนี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซีโยน ชม สุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s Tomb) จะเห็นหีบบรรจุพระศพใบใหญ่ตั้งอยู่ในห้องแคบ ๆ จึงต้องแยกชายและหญิงเป็นสองฝั่งในการเข้าชม ชาวยิวจะเวียนมาอธิษฐานอ่านโทราห์ที่นี่ จากนั้นเดินต่อไปยังห้องชั้นบน หรือห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกก่อนถูกจับ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่า กรุงเยรูซาเล็ม ( Old City ) เดินเท้าไปตาม ถนนแห่งไม้กางเขน (เวียโดโลโรซา Via Dolorosa ) เส้นทางที่พระเยซูถูกจับไปไต่สวนที่ศาลปรีโทเรียม ถูกเฆี่ยนตี และตัดสินประหารชีวิต ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนและ ล้มลง 3 ครั้ง ถูกตรึงบนไม้กางเขนที่ กลโกธา ปัจจุบันเป็น โบสถ์แห่งศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 จุด ให้ท่านมีเวลาได้ใคร่ครวญถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ และนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักในเวลาอันเหมาะสม
ค่ำ รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันเก้า เมืองเบธเลเฮม – เยรูซาเล็ม
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามเขตแดนกรุงเยรูซาเล็มสู่ เมืองเบธเลเฮม หรือ “ บ้านขนมปัง” อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม เพียง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นดินแดนที่ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองเกิดของ กษัตริย์ดาวิด ผู้ที่พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลไปเจิมแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ ( 1 ซามูเอล 16.1-14) อีกทั้ง เป็นเมืองที่นางรูธได้พบกับโบอาส (นางรูธ 1.2-4) นำท่านสู่ ทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะ( Sheperd’s Field ) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลาย จากผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ นำท่านซื้อของที่ระลึกในร้านพี่น้องอาหรับคริสเตียนเพื่อ หนุนใจพี่น้องเหล่านี้ สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่กรุงเยรูซาเล็ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ฝังศพพระเยซู ( Garden Tomb) อุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลา เป็นอุโมค์ใหม่ของเศรษฐีชื่อโยเซฟ อาริมาเธีย ศิษย์ของพระเยซู ผู้ที่เข้าไปขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต อัญเชิญพระศพจากไม้กางเขน พันหุ้มไว้ด้วยผ้าป่านที่สะอาด และนำไปเก็บไว้ในอุโมงค์ (มัทธิว 27.57-60) ร่วมพิธีมหาสนิท ระลึกถึงการทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปของมนุษย์ ผู้มีชัยชนะเหนือความตาย และทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมาในวันที่สาม มีประโยคหนึ่งเขียนบนประตูที่ปากอุโมค์ว่า “ พระองค์ไม่ได้อยู่ในนี้ ทรงฟื้นขึ้นแล้ว” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน Yad Vachem ที่สร้างเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่าง ๆ ในยุโรป แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารนาซีในความพยายามทำลายล้างเผ่าพันธ์ของชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้า ทำให้เราตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ประเทศอิสราเอลได้รับการสถาปนาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ 1948 ชาวยิวทั่วโลกได้ทยอยกลับประเทศ ร่วมกันสร้างชาติขึ้นใหม่ จนเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี่ การเกษตร และ อี่น ๆ อย่างรวดเร็ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Park Plaza Hotel
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันที่สิบ เซซาเรีย – ไฮฟา - เม้าท์ คาร์เมล – เมคกิโดน – หมู่บ้านชาวดรูซ(Druze) - เมืองคานา – เมืองนาซาเร็ธ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สู่เมืองเซซาเรีย (Caesarea) เมืองโบราณที่สร้างในสมัยกษัตริย์เฮโรด ตั้งอยู่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชมอัฒจรรย์ครึ่งวงกลม (Amphitheater) ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถานที่ที่อาจาร์ยเปาโลถูกส่งตัวมากักขังเพื่อให้ปลอดภัยจากพวกยิวที่คบคิดกันสังหารท่านระหว่างที่ท่านถูกคุมขังในกรุงเยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ที่เปาโลมีโอกาสประกาศกับเฟลิกส์และกษัตริย์อากริปปา ก่อนถูกส่งไปจำคุกและไต่สวนในกรุงโรม (กจ. 23-25) ผ่านชม คลองส่งน้ำโรมันโบราณ ที่สร้างในสมัยกษัตริย์เฮโรด ซึ่งนำน้ำจาก ยอดเขา Hermon เหนือสุดของอิสราเอล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮฟา (Haifa) สู่ ยอดเขาคารเมล (Mt. Carmel) สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งทิ้งพระเจ้าให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ไม่ใช่พระบาอัล ท่านสามารถมองเห็นทุ่งราบอามาเกดโดน สนามรบสุดท้ายของมนุษยชาติ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวดรูซ ซึ่งแยกจากศาสนามุสลิมในปี 1000 AD ใช้ภาษาอาราบิก เป็นชนพื้นเมืองที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวยิว ชาวดรูซมักถูกชาวมุสลิมข่มเหงตลอดมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในหมู่บ้านชาวดรูซ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมคกิโดน ชมเมืองเก่า ชมซากเมืองเก่าที่ขุดพบโดยนักโบราณคดี James Michener ซึ่งขุดพบหลักฐานของยุคต่างๆ ถึง 20 ชั้นหิน มีป้อมปราการในสมัยกษัตริย์โซโลมอน และอุโมงค์ส่งน้ำในสมัยกษัตริย์อาหรับ ท่านสามารถมองเห็นความเขียวขจีของ หุบเขาเจสเรล ( Jezreel Valley ) ท่านจะได้ชม
สมรภูมิรบ อามาเกดโดน ที่พยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปสู่ เมืองนาซาเร็ธ ( Nazareth ) แวะชม หมู่บ้านคานา ( Cana ) ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงทำน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงาน (ท่านสามารถซื้อไวท์คานาที่มีชื่อเสียงเป็นของที่ระลึกได้จากร้านค้าในหมู่บ้านนี้) จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านนาซาเร็ธ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นเมืองที่พระเยซูใช้ชีวิตในวัยเด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม นำชม The Church of the Annunciation ซึ่งสร้างครอบบ้านนางมารีไว้ เป็นสถานที่ซึ่งนางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่านางจะให้กำเนิดพระเยซู หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองทิเบเรียส เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบกาลิลี Galilee นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันสิบเอ็ด ทิเบเลียส – ภูขาเฮอร์โมน - เทล-ดาน – ซีซารียาฟิลิปปี
เช้า อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางขึ้นทางเหนือของเมืองทิเบเลียส สู่ภูเขาเฮอร์โมน ผ่านเมืองเทล-ดาน ซึ่งเป็นบริเวณที่ เผ่าดานลูกชายคนหนึ่งของย?


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
65,295 unique visits