Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

BT3 - ตามรอยอาจาร์ยเปาโล & คริสตจักรทั้ง 7 ประเทศตุรกี 8 วัน

ตามรอยอาจารย์เปาโล & คริสตจักรทั้งเจ็ด.........
ประเทศตุรกี 8 วัน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อีสตันบลู
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เคาร์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่ง
22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอีสตันบลู ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 61 (ใช้เวลาเดินทาง 11.25 ช.ม)
วันที่สองของการเดินทาง อิสตันบลู
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินเยซินคอฟ กรุงอิสตันบลู (Yesilkov International Airprot) กรุงอิสตันบลู (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) หลังผ่านพิธีการศุลกากร เดินทางโดยใช้รถโค้ชเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม กรุงอีสตันบลู อดีตเมืองหลวง ของจักรวรรดิโรมันตะวันออก “ คอนแสตนตินโนเปิ้ล ” มหานครแห่งสองฝั่งทวีป ยุโรป และ เอเชีย เมืองที่ผสมผสานศิลปะในแบบโรมันและออโทด๊อก เข้ากันได้เป็นอย่างดี ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หนึ่งในสุเหร่าที่สวยที่สุดในกรุงอีสตันบลู สร้างโดยสุลต่านอาเหม็ดที่ 1 เป็น สุเหร่าที่มุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินจากเมืองอิซมิก (Izmik) โดยเฉพาะ กำแพงบนหอสวดใหญ่ที่ประทับของสุลต่านในมัสยิดตามระเบียบเป็นกระเบื้องอิซนิกที่เก่าแก่มีคุณค่าทางศิลปะเป็นจำนวนถึง 21,000 แผ่น จากนั้นชม โบสถ์ เซ้นต์โซเฟีย (St. Sophia) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยของจักรวรรดิคอนแสตนติน เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะของพระผู้เป็นเจ้าและแสดงถึงพลานุภาพอันเกรียงไกรของจักรวรรดิโรมัน ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม ชิ้นเอกแห่งยุคไบเซนไทน์ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 6 อดีตเป็นโบสถ์คริสเตียน แต่ต่อมามีการแปลี่ยนแปลง การเมืองการปกครองและศาสนาจึงได้กลายมาเป็นสุเหร่าในโลกมุสลิม
เที่ยง เที่ยง รับประทานอาหาร
นำท่านล่องเรือในทะเลมาร์มารา ช่องแคบฟอสฟอรัส ชมความงามของอาคารบ้านริมฝั่งช่องแคบ ทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนาธรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม โรมันตะวันออกและสถาปัตยกรรม ออตันเติร์ก
เย็น นำเข้าสู่โรงแรมที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง อิสตันบลู
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำเข้าชมพระราชวังทอปกาปิ ( Topkapi Palace ) อดีตที่ประทับของสุลต่านอ๊อตโตมัน กินเนื้อที่ 700,000 ตรม. ภายในพระราชวังประกอบด้วยหมู่ตำหนักน้อยใหญ่ท้องพระคลังมหาสมบัติ มัสยิด หอพัก โรงมรกตเพชรเม็ดใหญ่ 3 เม็ด ฝังด้วยทองคำประดับเพชร เพชรเม็ดใหญ่ 96 กะรัต เครื่องกระเบื้องจากญี่ปุ่น จีนและอื่นๆ
เที่ยง รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
นำเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabache) ที่บรรจงสร้างขึ้นในสมัย ของสุลต่าน อับดุลเมจิต เพื่อให้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มารา ภายในประกอบ ด้วยห้อง 285 ห้อง และ ห้องโถงใหญ่ 43 ห้อง ภายในห้องจำลองและตกแต่งตามแบบพระราชวังสำนัก ยุโรป เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะชั้นเยี่ยม ชมโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระราชทานโดยพระราชชินี วิคตอเรีย แห่งอังกฤษในพิธีเปิดปี ค.ศ 1885 ชมพรมทอด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมห้องทำงานต่างๆที่สวยงาม ภายในพระราชวัง ห้องฮาเร็ม (Harem) ลับเฉพาะของสุลต่าน ห้องน้ำที่เรียกว่า Turkish Bath ทำด้วย หินอ่อนพิเศษ จากรัสเซีย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าที่ย่านการค้า The Bazaar ที่มีร้านค้ากว่า 5,000 ร้านค้า ท่านจะเพลิดเพลินกับการหาซื้อสินค้า นานาชนิด เช่นพรม เครื่องหนัง คริสตัล และของที่ระลึกจากตุรกี อีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน
วันที่สี่ของการเดินทาง อิสตันบลู – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย
เช้า นำท่านเดิน ทางโดยใช้รถโค้ชจากอิสตันบลูเลียบทะเลมาร์มารา ( Marmara Sea ) สู่ช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ( Dardanelles ) หรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อช่องแคบชานัคคาเล่ เป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทะเลอีเจียน ทวีป ยุโรป กับ ทะเลมาร์มารา ทวีป เอเชีย ที่มาของวีรกรรมสำคัญมากมาย เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 หรือนักรบฝ่ายพันธมิตร (อังกฤษ กับ ฝรั่งเศส ) ถูกโจมตีและจมลง จนมีการสร้างอนุสรณ์ ระลึกถึงเหล่าทหารผู้กล้า บนเทือกเขา เหนือช่องแคบชานักคาเล่
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่นครทรอย ท่านจะได้พบกับม้าไม้ตัวใหญ่ที่เด่นอยู่กลางพระนคร ให้ระลึกถึงตำนานที่เล่าขานกันถึง กลอุบายของทหารกรีก ที่ซ่อนตัวในม้าไม้เข้าไปโจมตีกรุงทรอยจนแตกในที่สุด ชมพิพิธภัณฑ์ ฟังประวัติ การขุดค้นเมืองทรอย และพบว่ามีการซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น ตั้งแต่ 2 , 920 ปีก่อน คริสตกาลจนถึง ค.ศ 500
เย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองชานักคาเล่ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
วันที่ห้าของการเดินทาง ชานักคาเล่ - แบร์กามา – เอเฟซัส – กูซาดาซี
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
การเดินทางโดยรถบัสสู่เมืองแบร์กามา (Bergam) หรือในชื่อเก่า แพร์กามัม ( Pergamum ) คริสตจักร 1 ใน 7 ในพระธรรมวิวรณ์ ซึ่งยอห์นได้รับนิมิตเรื่องการกินอาหารบูชารูปเคารพ อดีตเป็นศูนย์วัฒนาธรรมที่ยิ่งใหญ่ นักโบราณคดีขุดพบและรักษาสภาพได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่า ห้องสมุด โรงมหรสพ วิหารหรือยิมเนเซี่ยม ชม Asktepieion ศูนย์กลางแพทย์ในอดีต หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอีสเมียร์ เยี่ยมชมคริสตจักร สเมอร์นา ( Smyrna )
เที่ยง รับประทานอาหาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง เอเฟซัส ( Ephesus ) เมืองท่าสำคัญในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ มีห้องสมุด สนามกีฬา โรงมหรสพที่สร้างบนเนินเขาหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นที่ตั้งของวิหารเทพธิดาอาร์เทมิส ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณ เป็นที่ตั้งของคริสตจักรที่ อ. เปาโล ได้ก่อขึ้นและใช้เวลาในการทำ พันธกิจอยู่ที่นี่ถึง สองปีครึ่ง เป็นคริสสตจักรที่อัครทูตยอห์นได้รับนิมิตในการชมเชยสมาชิกในการดำเนิน ชีวิตที่อดทน และมั่นคงไม่ตกในการล่อลวง ชมโบสถ์ของอัครทูตยอห์นและบ้านนางมารีย์ที่พำนักอยู่กับยอห์น นำท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี
เย็น รับประทานอาหาร
วันที่หกของการเดินทาง เลาดิเซีย – ปามุกคาเล่ – ฟีลาเดลเซีย ซาร์ดีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่เมืองเลาดิเซีย ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องยาและเจริญรุ่งเรืองมาก แต่อัครทูตยอห์นได้รับนิมิต ให้เตือนสมาชิคคริสตจักรเมืองนี้ให้กลับใจ แม้ยาหยอดตาที่มีชื่อเสียงก็ช่วยชีวิตไม่ได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปามุกคาเล่ สมญานาม ปราสาทปุยฝ้าย (cotton castel) ชมความงามของชั้นหินปูน สีขาวเป็นชั้นๆ บนไหล่เขา งดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ตั้งอยู่ในบริเวณติดต่อกับเมืองฮาราโปลิสโบราณ ที่มีชื่อว่าเป็นเมืองอัครฑูตฟิลิปได้พลีชีพเพื่อพระคริสต์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่เมืองฟีลาเดลเฟีย เมืองโบราณซึ่งยังมีหลักฐานของคริสตจักรฟีลาเดลเฟีย ปัจจุบันยังคงใช้เป็น คริสตจักรอยู่ อัครทูตยอห์นได้รับนิมิตให้ชมคริสจักรนี้ว่าเป็น ผู้มีความอดทน มั่นคงให้การประพฤติตามพระคำพระเจ้า นำท่านเดินทางต่อไปในเมืองซาร์ดีส ชมคริสตจักรซาร์ดีสที่คงความโบราณของยุคไบเซนไทน์ได้สมบูรณ์มาก
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ธิยาทิรา - เบอร์ซา - อิสตันบลู
เช้า รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่เมือง ธิยาทิรา ชมคริสตจักรที่แทบจะไม่มีอะไรเหลือ ทำให้ระลึกถึงนิมิตของอัครทูตยอห์น ที่ตำหนิว่าสมาชิคทนฟังนางเยเซเบล และหลงไปประพฤติผิดทางเพศและกินของบูชารูปเคารพ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เบอร์ซา
เที่ยง รับประทานอาหาร
นำท่านเดินทางต่อ ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามสู่เมืองอีสตันบลู
เย็น รับประทานอาหาร
เดินทางต่อ สนามบินเยซิลคอฟ
23.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TK335
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
13.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
65,301 unique visits