Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

BT2 - ท่องโลกพระคัมภีร์ อิสราเอล & จอร์แดน 7 วัน

ท่องโลกพระคัมภีร์.....
ประเทศอิสราเอล-จอร์แดน 7 วัน

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาประเทศอิสราเอล จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกผู้ร่วมเดินทางได้รับทั้งสาระจากการเดินทางตามสถานที่ในพระคัมภีร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้า และเป็นการพักผ่อนที่ล้ำค่าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ประเทศอิสราเอล การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวทั่วไป แต่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับวันหยุดที่มีค่าของท่านอย่างยิ่ง ท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นในการอ่านพระคัมภีร์ และการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปราน
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อัมมาน
21.00 น . คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ เอส (S) สายการบินรอยัล จอร์แดนเนี่ยน (Royal Jordan Airlines) พบ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ และรับบัตรที่นั่ง
วันที่สองของการเดินทาง กรุงอัมมาน – เทลอาวีฟ – จาฟฟา-เซซาเรีย-ภูเขาคารเมล-นาซาเร็ธ
00.30 น. ออกเดินทาง สู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ181 เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
05.15 น. คณะเดินทาง ถึง สนามบินเ Queen Alia International กรุงอัมมาน แวะเปลี่ยนเครื่อง สู่ประเทศอิสราเอล
06.15 น. เดินทางสู่กรุงเทลอาวีฟ ด้วยเที่ยวบิน RJ34
07.00 น. ถึง สนามบินเบนกูเรียล (Ben Gurion) เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าจาฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ปัจจุบันรัฐบาลอิสราเอลได้อนุรักษ์เมืองนี้ไว้แล้วอนุญาตให้ศิลปินพักอาศัยทำงานสร้างสรรค์และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพาท่านเดินทางสู่บริเวณเนินเขาที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ ท่านจะได้เห็นบริเวณชายหาดของนครเทลอาวีฟงดงามมาก นำท่าน ชมบ้านซีโมน ช่างฟอกหนัง ซึ่งเปโตรได้ไปอาศัยอยู่และได้เห็นนิมิตเรื่องของต้องห้ามหรือของมลทินจากพระเจ้าในเวลาเที่ยงวัน “ กจ 10.1-48” เพื่อสำแดงถึงเมตตาคุณของพระเจ้าที่โปรดให้ทุกชาติที่เกรงกลัวพระเจ้า ได้รับความรอด และได้รับพระวิญญาญบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกับพวกยิว จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือโดยใช้ถนนเลียบชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สู่เมืองเซซาเรีย (Caesarea) นำชมคลองส่งน้ำโรมันโบราณที่สร้างในสมัยกษัตริย์เฮโรด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮฟา ( Haifa ) นำท่านเดินทางขึ้นไปบน ยอดเขาคารเมล ( Mt. Carmel ) สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งทิ้งพระเจ้าให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ไม่ใช่พระบาอัล หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมือง นำสู่หมู่บ้านคานา ( Cana ) ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงทำน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงาน (ท่านสามารถซื้อเหล้าองุ่นเป็นของฝากได้จากที่นี่) หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นเมืองที่พระเยซูใช้ชีวิตในวัยเด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม นำชม The Church of the Annunciation ซึ่งสร้างครอบบ้านนางมารีไว้ เป็นสถานที่ซึ่งนางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่านางจะให้กำเนิดพระเยซู
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง ทะเลสาบกาลิลี – คาเปอนาอูม - บ้านทับกา – คำเทศนาบนภูเขา – ทะเลตาย
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองทิเบเรียส เ มืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบกาลิลี Galilee สร้างโดยกษัตริย์เฮโรด แอนทิพัส ใน ค.ศ 24 โดยตั้งชื่อให้เป็นเกียตริย์แก่ทิเบเรียสซีซ่าส์ ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตกช่วงกลางตอนล่างของทะเลกาลิลี ปัจจุบับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบกาลิลี Galilee หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบกาลิลี ใช้เวลาล่องเรือ 30-45 นาที ชมความ งามรอบทะเลสาปกาลิลีซึ่งเมื่อ 2000 ปีที่แล้ว พระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์มากมาย ช่วยสาวกจับปลา รักษา โรค สั่งสอนสาวกอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mt .of Beatitudes โบสถ์ แปดเหลี่ยม สถานที่ซึ่งพระเยซูสั่งสอนสาวก หรือ คำเทศนาบนภูเขา (The Sermon on the Mount) มัทธิว 6.9-14
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำ หมู่บ้านทับกา (Tabgha) ที่พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยปลา 2 ตัว ขนมปัง 5 ก้อน เมืองคาเปอนา อูม ( Capernaum ) ชมบ้านแม่ยายของเปโตรซึ่งปัจจุบันถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิม ที่ซึ่งพระเยซู ทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายเปโตร ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่ง สอนและรักษาโรคแก่ประชาชน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ริมชายทะเลทิเบเลียส ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏ แก่สาวกหลังฟื้นจากความตาย และทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรงเรียกเปโตรให้ เลี้ยง ลูกแกะของพระองค์ “ ยอห์น 21.1-19” ปัจจุบันมี โบสถ์ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่า เป็นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ท่านเดินทางผ่านสถานที่ทำพิธีบัพติศมา ในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็น การระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจรับบัพติศมา กรุณาติดต่อผู้นำทัวร์ เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาล ที่นำคณะ (มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เสื้อคลุม และประกาศนียบัตร ท่านละ 6 เหรียญสหรัฐ) หลังจากนั้น อิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ในร้านขายของที่ระลึก (สามารถทำคืน ภาษี 17 % ได้ ต้อง สำแดงของที่จะขอคืนภาษีที่สนามบิน ซึ่งอยู่ด้านในหลังผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง) หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ทะเลตาย ( Dead Sea ) ใช้เวลาเดินทางประมาณสามช.ม ผ่านภูเขา พื้นดินแห้งแล้ง และทะเลทราย ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวเบดูดินที่เรร่อนสร้างเพิงอาศัยตามหุบเขาเป็นกลุ่ม ๆ ผ่านชายแดนอิสราเอล-จอร์แดน เป็นแนวรั้วกั้นแบ่งเขตสองประเทศถึง 2-3 ชั้นเพื่อป้องกันการ รุกรานของฝ่ายตรงข้าม นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก Kibbutz Kalia หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
วันที่สี่ของการเดินทาง ทะเลตาย – คุมราน – เบธเลเฮม
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
นำชมคิปปุทร์ (Kibbutz) หรือ สหกรณ์การเกษตร / ฟาร์มอินทผาลัม ที่ชาวยิวมารวมกลุ่มกันสร้างชุมชนเล็กๆโดยพลิกพื้นภูเขาที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายให้กลายมาเป็นแผ่นดินสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ ชมวิธีการปลูก และเก็บเกี่ยวผลอินทผาลัม (Dates) ในทะเลทรายที่มีชื่อเสียงของอิสราเอล หลังจากนั้น
นำท่านเดินทางต่อไปยัง คุมราน ( Qumran ) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูง แกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดูอินได้พบคัมภีร์ชาวยิวโบราณ ( Dead Sea Scrolls) ในถ้ำเก่าแก่โดยบังเอิญ ชมวีดีทัศน์วิธีคัดลอกพระคัมภีร์ และรูปภาพและอุปกรณ์ของใช้โบราณที่ ค้นพบในถ้ำ จากนั้น อิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลน dead sea และของที่ระลึกอื่น ๆ ( ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17 % ต้องแยกของที่ซื้อไว้ในถุง เพื่อแสดงเมื่อ ทำคืนภาษีตอนขาออกจากประเทศอิสราเอล)
เที่ยง รับประทานอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ทะเลตาย ( Dead Sea ) เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเลนี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจน ท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จม แม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้ำและหมักโคลนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามเขตแดนกรุงเยรูซาเล็มสู่เมือง เบธเลเฮม หรือ “ บ้านขนมปัง” อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเพียง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นดินแดน ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองเกิดของกษัตริย์ดาวิด ผู้ที่พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะ ซามูเอลไปเจิมแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ ( 1 ซามูเอล 16.1-14) อีกทั้งเป็นเมืองที่นางรูธได้พบกับโบอาส (นาง รูธ 1.2-4) นำท่านสู่ทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะ(Sheperd’s Field ) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติ ของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากผู้ครอบครองชาติแล้ว ชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ นำท่านซื้อของที่ระลึกในร้านพี่น้องอาหรับคริสเตียนเพื่อหนุนใจพี่น้องเหล่านี้ นำเข้าสู่โรงแรม Jerusalem of Gold หรือเทียบเท่า
หากมีเวลา แนะนำให้ท่านหาเวลาเดินทางไปชมตลาดสด Mahane Yehuda เป็นตลาดพื้นเมืองของ ชาวยิว อิสระให้ท่านแลกซื้อของที่ระลึกเป็นของแห้ง อาทิเช่น อินทผลัม-มะเดื่อ-แอพปิคอท-องุ่นแห้ง และผักผลไม้สด ต่างๆ หรือถั่วชนิดต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ตามอัธยาศัย (ตลาดสดปิดวันศุกร์บ่ายและ วันเสาร์ทั้งวันซึ่งถือเป็นวันสะบาโตของศาสนายูดาห์)
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงเยรูซาเล็ม
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขามะกอกเทศ (Mt. Of Olive ) ชม โบสถ์ข้าแต่พระบิดา (Peter Nostor Church) เป็นที่ที่พระเยซูทรงสอนให้สาวกรู้จักคำอธิษฐาน “ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย มัทธิว 6:9-13 ปัจจุบันมีคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 139 ภาษา ติดตามพนังโบสถ์ ท่านสามารถเห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมดจากยอดเขามะกอกเทศซึ่งงดงามสุดจะบรรยาย จากนั้นนำท่านเดินตามเส้นทางที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ ผ่านโบสถ์หยดน้ำตา ที่พระเยซูร่ำไห้แก่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องถูกทำลาย ตลอดทางท่านจะเห็นสุสานของชาวยิว ที่เชื่อว่าเมื่อพระมาสิยาห์เสด์จกลับมาครั้งที่สอง พวกเขาจะถูกรับขึ้นไปก่อน เดินเท้าต่อไปจนถึงสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเทศเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกเทศในสมัยพระเยซูคริสต์เจ้า ปัจจุบันมีโบสถ์นานาชาติ (Church Of All Nations) ภายในมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาซีโยน สู่โบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสที่พระเยซูถูกจับจากสวนเกทเสมนีมาไต่สวนที่นี่ และเป็นสถานที่ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง มีทางเดินเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่พระเยซูถูกคุมตัวมาบนเส้นทางนี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาซีโยน ชมสุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s Tomb) จะเห็นหีบบรรจุพระศพใบใหญ่ตั้งอยู่ในห้องแคบ ๆ จึงต้องแยกชายและหญิงเป็นสองฝั่งในการเข้าชม ชาวยิวจะเวียนมาอธิษฐานอ่านโทราห์ที่นี่ จากนั้นเดินต่อไปยังห้องชั้นบน หรือห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกก่อนถูกจับ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารจีน Mandarin
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม ( Old City ) เดินเท้าไปตามถนนแห่งไม้กางเขน (เวียโดโลโรซา Via Dolorosa ) เส้นทางที่พระเยซูถูกจับไปไต่สวนที่ศาลปรีโทเรียม ถูกเฆี่ยนตี และตัดสินประหารชีวิต ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนและ ล้มลง 3 ครั้ง ถูกตรึงบนไม้กางเขนที่โกละโกธา ปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์( Church of The Holy Sepulcher ) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 จุด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์ฝังศพพระเยซู (Garden Tomb) อุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลา เป็นอุโมค์ใหม่ของเศรษฐีชื่อโยเซฟ อาริมาเธีย ศิษย์ของพระเยซู ผู้ที่เข้าไปขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต อัญเชิญพระศพจากไม้กางเขน พันหุ้มไว้ด้วยผ้าป่านที่สะอาด และนำไปเก็บไว้ในอุโมงค์ (มัทธิว 27.57-60) ร่วมพิธีมหาสนิท ระลึกถึงการทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปของมนุษย์ ผู้มีชัยชนะเหนือความตาย และทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมาในวันที่สาม มีประโยคหนึ่งเขียนบนประตูที่ปากอุโมค์ว่า “ พระองค์ไม่ได้อยู่ในนี้ ทรงฟื้นขึ้นแล้ว” หากมีเวลา นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานฆ่าล้างเผ่าพันธ์ยิวหกล้านคน (YadVashem) ซึ่งมีเอกสาร รูปภาพ บทความ สมุดบันทึก ของใช้ต่าง ๆ ของเหยื่อชาวยิวที่อยู่ในเหตุการณ์ ทั้งที่รอดชีวิตและเสียชีวิตในการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ยิวในช่วงสงครามนาซีซึ่งนำโดย อด๊อฟ ฮิตเล่อร์ ท่านจะมีความเข้าใจในความเป็นยิวมากขึ้น และสะท้อนให้มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของพระองค์ ที่อนุญาติให้อิสราเอลกลับมาเป็นชาติในปี 1948 หลังจากหายสาบสูญจากแผนที่โลก 2000 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก โรงแรม Jerusalem of Gold หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง ด่านอลันบีบริดจ์ – มรดกโลกเพตร้า – อัมมาน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ชายแดนอิสราเอลจอร์แดนที่ด่าน Allenby Bridge หลังจากผ่านพิธีการ ตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระ สำหรับท่านที่มีใบเสร็จคืนภาษี 17 % สามารถขอคืนภาษีได้ที่ด่าน ก่อนเดินทางสู่จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพต้า ( Petra ) หรือนครศิลาทรายสีชมพู (เดินทาง ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อนสีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง วังโรงละคร ที่ อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวงล้อมของขุนเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่านาบาเทียน (Nabateans) ซึ่ง เป็นชนเผ่าอาหรับโบราณได้สร้างเมืองนี้ให้เจริญรุ่งเรืองในอดีตจากการเก็บค่าผ่านทางจากกอง คาราวานต่าง ๆ ที่ต้องใช้เส้นทางนี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่มรดกโลกเมืองเพตร้า สัมผัสบรรยากาศตามเส้นทางที่เรียกว่า ซิค (SIQ) ซึ่งเกิดจาก การที่แผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดการแยกตัวของเปลือกโลก นำท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการ เดินทาง ชมความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก ธรรมชาติ เช่น สีเทา ชมพู เหลือง น้ำเงิน ฯลฯ และชมร่องรอยซากหักพังที่ยังคงมีร่องรอยให้เห็น ของการจัดการเรื่องชลประทานในการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำจากภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างน่าทึ่ง ภาพ ศิลปะแกะสลักจากภูเขาทั้งลูก ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลา ทรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (El Khazneh) ซึ่งถูกค้นพบและนำมาเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในรูปแบบ ภาพวาดโดยนักวาดรูปชาวสวิสในปี ค.ศ 1812 ตัววิหารถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดอมตะเรื่อง อินเดียน่าโจนส์ ภาค 3 ชุดขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ( Indiana Jones and the Last Crusade) ดื่มด่ำกับสติปัญหาของชาวนาบาเทียน ที่ผสมผสานศิลปะของกรีก โรมัน กับศิลปะพื้นเมืองเข้า ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ ชมวิหารต่าง ๆ ที่แกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืน ได้สัดส่วน สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดับด้วยเสาแบบ คอรินเทียนส์ และรูปคน เชื่อว่าเป็น คลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห์ โรงละครโรมันรูปครึ่งวงกลม เสากลมตามทางเดิน ทำให้เห็นร่องรอย ของอิทธิพลของชาวโรมัน แวะอุดหนุนสินค้าที่ทำจากหินสีต่าง ๆ จากชาวพื้นเมือง และจิบกาแฟ ชาวอาหรับได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน หรือ อัมโมน ( AMMAN ) นครที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านการปกครองหลายชนเผ่า
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
21.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Queen Alia Int’l Airport
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอัมมาน – กรุงเทพ ฯ
02.05 น. ออกเดินทางจากกรุงอัมมานโดย RJ182
14.25 น. เดินทางสู่สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

จำนวน 31-40 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ -------- บาท
จำนวน 21-30 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ -------- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม -------- บาท
ค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับสามดาว และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินรอยัล จอร์แดนเนียน และภาษีสนามบิน
 • ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล และประเทศจอร์แดน (วิซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
อัตราบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการบริการ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย
โดยบริษัทจะดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เดินทางและมาตรฐานในด้านการบริการไว้

หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ( ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน

เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

การเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าจอร์แดนและอิสราเอล
กรุณาจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
 1. พาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน วันหมดอายุของพาสปอร์ตต้องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน หากหมดอายุก่อน กรุณานำไปต่ออายุที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนำส่ง
 2. รูปถ่ายปัจจุบัน อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 4 รูป ( สำหรับวีซ่าสองประเทศ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าหากแต่่งงานแล้ว
 4. หลักฐานการเงิน : STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 5. จดหมายรับรองพนักงานจากบริษัท ในกรณีีอยู่บริษัทเดียวกัน ต้องยื่นหลักทรัพย์ เช่น โฉลดที่ดินและหนังสือผู้ค้ำประกันแนบมาด้วย
 6. ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หนังสือใบรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ชุด ต้องออกหนังสือรับรองตนเองโดยบอกถึงตำแหน่งของหน้าที่การงานและจุดประสงค์ในการไปอิสราเอล จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายทำ 2 ฉบับ ถึงสถานฑูตอิสราเอลและจอร์แดน
กรุณาจัดเตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมเซ็นต์ชื่อลงในแบบฟอร์มวีซ่าที่แนบมาให้เท่านั้น โดยลายเซ็นต์ต้อง เหมือนในพาสปอร์ต กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ใช้ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าแทนท่าน

กรุณาส่งมอบเอกสารภายในวันที่...... 1 เดือน...............

Download แบบฟอร์มวีซ่า


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
65,317 unique visits