Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

BT1 - เจาะลึกแผ่นดินแห่งพันธสัญญา 7 วัน

เจาะลึกแผ่นดินแห่งพันธสัญญา … .. ประเทศอิสราเอล 7 วัน

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาประเทศอิสราเอล จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกผู้ร่วมเดินทางได้รับทั้งสาระจากการเดินทางตามสถานที่ในพระคัมภีร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้า และเป็นการพักผ่อนที่ล้ำค่าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ประเทศอิสราเอล การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวทั่วไป แต่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับวันหยุดที่มีค่าของท่านอย่างยิ่ง ท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นในการอ่านพระคัมภีร์ และการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปราน
วันแรก กรุงเทพฯ - เทลอาวีฟ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอิสราเอล (EL AL ) ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ ดับเบิลยู (W) สายการบินอิสราเอล (EL AL ISRAEL AIRLINE) เพื่อรับการตรวจสัมภาระและสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสถานทูตอิสราเอล หลังจากนั้นนำกระเป๋าสัมภาระทำการเช็คอินกับสายการบิน โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯคอยอำนวยความสะดวก
วันที่สอง เทลอาวีฟ - จาฟฟา- เซซาเรีย- ไฮฟา- เม้าท์ คาร์เมล
00.50 น. ออกเดินทาง สู่เทลอาวีฟ โดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 84
07.35 น. ถึง สนามบินเบนกูเรียล (Ben Gurion) เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพาท่านชม เมืองเก่าจาฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ปัจจุบันรัฐบาลอิสราเอลได้อนุรักษ์เมืองนี้ไว้แล้วอนุญาตให้ศิลปินพักอาศัยทำงานสร้างสรรค์และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพาท่านเดินทางสู่บริเวณเนินเขาที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ ท่านจะได้เห็นบริเวณชายหาดของนครเทลอาวีฟงดงามมาก นำท่าน ชมบ้านซีโมน ช่างฟอกหนัง ซึ่งเปโตรได้ไปอาศัยอยู่และได้เห็นนิมิตเรื่องของต้องห้ามหรือของมลทินจากพระเจ้าในเวลาเที่ยงวัน “ กจ 10.1-48” เพื่อสำแดงถึงเมตตาคุณของพระเจ้าที่โปรดให้ทุกชาติที่เกรงกลัวพระเจ้า ได้รับความรอด และได้รับพระวิญญาญบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกับพวกยิว จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือโดยใช้ถนนเลียบชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สู่เมืองเซซาเรีย (Caesarea) นำชมคลองส่งน้ำโรมันโบราณที่สร้างในสมัยกษัตริย์เฮโรด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮฟา ( Haifa ) นำท่านเดินทางขึ้นไปบน ยอดเขาคาเมล ( Mt. Carmel ) สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งทิ้งพระเจ้าให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ไม่ใช่พระบาอัล หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองทิเบเรียส เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบกาลิลี Galilee
ค่ำ รับประทานอาหารในโรงแรมที่พัก Golan Hotel (3 ดาว)
วันที่สาม นาซาเร็ธ – บ้านคานา - ทิเบเรียส – ทะเลสาบกาลิลี
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมือง นาซาเร็ธ ( Nazareth ) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นเมืองที่พระเยซูใช้ชีวิตในวัยเด็กจนเติบโต เป็นหนุ่ม นำชม The Church of the Annunciation) ซึ่งสร้างครอบบ้านนางมารีไว้ สถานที่ซึ่งนางมารี ได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่านางจะให้กำเนิดพระเยซู ชม หมู่บ้านคานา ( Cana ) ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดง อัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงทำน้ำให้เป็นน้ำองุ่นในงานแต่งงาน ชม หมู่บ้านทับกา (Tabgha) ที่พระเยซู เลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยปลา 2 ตัว ขนมปัง 5 ก้อน หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบกาลิลี สถานที่ พระเยซูเลือกสาวก 4 คนแรก และประกาศสั่งสอนประชาชนมากมาย
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาเปอนาอูม (Capernaum) ชมบ้านแม่ยายของเปโตรซึ่งปัจจุบันถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิม ที่ซึ่งพระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายเปโตร ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่งสอนและรักษาโรคแก่ประชาชน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลทิเบเลียส ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลังฟื้นจากความตาย และทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรงเรียกเปโตรให้ เลี้ยงลูกแกะของพระองค์ “ ยอห์น 21.1-19” ปัจจุบันมี โบสถ์ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Mt .of Beatitudes โบสถ์ 8 เหลี่ยม สถานที่ซึ่งพระเยซูสอนสาวกเรื่องการอธิษฐาน “ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย...” มัทธิว 6.9-14 นำท่านเดินทางสู่สถานที่ทำพิธีบัพติศมาในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจรับบัพติศมา กรุณาติดต่อผู้นำทัวร์ เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นำคณะ (มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เสื้อคลุม และประกาศนียบัตร ท่านละ 6 เหรียญสหรัฐ) หลังจากนั้นอิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย (สามารถทำคืนภาษี 17 % ได้)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
วันที่สี่ ทิเบเลียส – ทะเลเดดซี – มาซาด้า – คุมราน - เยรูซาเล็ม
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทาง จากทิเบเลียส ผ่านชายแดนระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศจอร์แดน ท่านจะเห็นรั้วกั้นแบ่งเขตสองประเทศ 2-3 ชั้นเพื่อป้องกันการรุกรานของฝ่ายตรงข้าม ตลอดสองข้างทางเป็นภูเขา พื้นดินแห้งแล้ง และทะเลทราย ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของ ชาวเบดูดิน ที่เรร่อนสร้างเพิงอาศัยตามหุบเขาเป็นกลุ่ม ๆ ตลอดเส้นทาง ผ่าน ภูเขา Mt. of Temptation เมืองเยรีโค (Jericho) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นเมืองที่พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า “ ดูแน่ะ เราได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในเมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทแกล้วทหาร...” กำแพงเมืองเยรีโคก็ถล่มลงหลังจาก ปุโรหิตเดินนำหน้าหีบพันธสัญญาพร้อมเป่าเขาแกะรอบเมืองเจ็ดรอบ ถึงคุมราน (Qumran) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดูอินได้พบ คัมภีร์ชาวยิวโบราณ (Dead Sea Scrolls) ในถ้ำเก่าแก่โดยบังเอิญ ชมวีดีทัศน์วิธีคัดลอกพระคัมภีร์ และรูปภาพและอุปกรณ์ของใช้โบราณที่ค้นพบในถ้ำ จากนั้นอิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลน dead sea และของที่ระลึกอื่น ๆ ( ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17 % ได้)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตารารท้องถิ่น
เดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี ( Dead Sea ) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเลนี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดย ไม่จม แม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้ำและหมักโคลนตามอัธยาศัย ( กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ำ ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เยรูซาเล็ม นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ceasar หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำใน
วันที่ห้า เยรูซาเล็ม - เบธเลเฮ็ม
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Ein Karem นำชม อนุสรณ์สถาน Yad Vachem ที่สร้างเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่าง ๆ ในยุโรป แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารนาซีในความพยายามทำลายล้างเผ่าพันธ์ของชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้า ทำให้เราตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ประเทศอิสราเอลได้รับการสถาปนาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ 1948 ชาวยิวทั่วโลกได้ถยอยกลับประเทศ ร่วมกันสร้างชาติขึ้นใหม่ จนเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี่ การเกษตร และ อี่น ๆ อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซีโยน ชมโบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสและเป็นสถานที่ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง ชม สุสานกษัตริย์ดาวิด (King David”s Tomb) ห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวก
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเล็มสู่ เมืองเบธเลเฮ็ม ดินแดนที่ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ( Sheperd’s Field ) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่เยรูซาเล็ม เดินทางไปยัง Garden Tomb อุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลาที่ใช้เก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลงมาจากกางเขน เป็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่า ร่วมพิธีบัพติศมา ระลึกถึงการทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม Ceasar หรือเทียบเท่า
วันที่หก เยรูซาเล็ม – เทลอาวีฟ – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขามะกอก (Mt. Of Olive ๗ ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นนำท่านเดินตามเส้นทางที่พระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ ไปยัง โบสถ์ข้าแต่บิดา (Peter Nostor Church) เป็นที่พระเยซูทรงสอนให้สาวก รู้จักคำอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย มัทธิว 6:9-13 ต่อไปยัง สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า ในตัว โบสถ์นานาชาติ (Church Of All Nations) มีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม ( Old City ) เดินเท้าต่อสู่ โบสถ์ St. Anne Church และชมสระเบธไซดา ( Pool of Bethsoda ) ในอดีตมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคได้ เดินเท้าไปตามถนน เวียโดโลโรซา ( Via Dolorosa ) เส้นทางที่พระเยซูถูกไต่สวนที่ศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับให้แบก ไม้กางเขนไปสู่ โกลโกธา และตรึงพระองค์ไว้บนกางเขนซึ่งปัจจุบันเป็น โบสถ์แห่งศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 จุด ชม กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall) กำแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่หลังจากถูกโรมันทำลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาจะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝาก ที่ตลาดสด Yehuda ก่อนนำคณะเดินทางสู่สนามบิน
22.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน อิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 081
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
13.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

จำนวน 31-40 คน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
จำนวน 21-30 คน
พักเดี่ยว
ท่านละ ------- บาท
ท่านละ ------- บาท
เพิ่ม ------- บาท
ค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับสามดาว และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินอิสราเอล และภาษีสนามบิน
 • ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล (วิซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ USD$ 30.00 ประมาณ 960 บาท
อัตราบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท ต่อท่าน(ทันทีที่ตั๋วเครื่องบินได้รับการยืนยัน)
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง
เงื่อนไขในการบริการ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย
โดยบริษัทจะดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เดินทางและมาตรฐานในด้านการบริการไว้


หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง


เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ( ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน
เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
Downloadเอกสารชุดนี้ มีใบสมัครอยู่ท้ายเอกสาร


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
65,319 unique visits